Social by krupan 

สงขลา เป็นชุมชนประมงบนคาบสมุทรสทิงพระ ต่อมาพ่อค้าชาว ตะวันตกใช้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า ชุมชนจึงขยายตัวเป็นเมืองท่า สำคัญที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ว่า "Singora" (ซิงกอรา) โดยชื่อนี้สามารถสันนิษฐานได้หลายแบบ โดยข้อสันนิษฐานที่เด่น ชัดที่สุดคือ เมืองสงขลาในสมัยก่อนมีชื่อว่า "สิงขร" เมื่อพ่อค้า ชาวตะวันตกเข้ามาจึงได้มีการเรียกตามสำเนียงฝรั่งและเพี้ยนมา เป็นสงขลาในปัจจุบัน"singora" เจ้าเมืองสงขลายุคแรกเป็น ชาวมุสลิม

ที่มา :  https://www.songkhlacity.go.th/2020/content/history